Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
§ 3.1.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do gromadzenia powstałych na terenie ich nieruchomości odpadów komunalnych, do pozbycia się których są zobligowani, wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.
2.
Właściciele nieruchomości deklarujący selektywne zbieranie odpadów komunalnych zobowiązani są do prowadzenia segregacji tych odpadów zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu.
3.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
2.
Właściciele nieruchomości deklarujący selektywne zbieranie odpadów komunalnych zobowiązani są do prowadzenia segregacji tych odpadów zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu.
 1. papieru;
 2. metalu;
 3. tworzyw sztucznych;
 4. opakowa wielomateriałowych;
 5. szkła;
 6. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych i innych;
 7. przeterminowanych leków;
 8. przeterminowanych chemikaliów;
 9. zużytych baterii i akumulatorówleków;
 10. zużytego sprzętu elektrycznego i eletronicznego;
 11. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 12. odpadów z remontów;
 13. zużytych opon;
 14. odzieży i innych tekstyliów;
 15. z zastrzeżeniem, że selektywnie zbierane odpady komunalne wymienione w pkt 2-4 gromadzone są łącznie;
4.
Odpady opakowaniowe przed ich złożeniem do pojemnika lub worka należy całkowicie opróżnić z ich zawartości, oczyścić, a jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść.
§ 4.
Właściciele nieruchomości zgromadzone (...)