Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

 • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
 • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Natomiast według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Korzystając z danych przekazanych w sprawozdaniach kwartalnych przez przedsiębiorców oraz stosownych rozporządzeń obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Osiągnięty poziom za 2021 rok
1. osiągnięty przez Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021 r. wyniósł 27,01 %, przy wymaganym poziomie 20 % wagowo.
2. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – ze sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wynika, że odpady ulegające biodegradacji nie były przekazywane do składowania w 2021 roku.
3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 82,03 %, 
4. poziom składowania 0,75%
 
Osiągnięte poziomy za 2020 rok
 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – ze sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wynika, że odpady ulegające biodegradacji nie były przekazywane do składowania w 2020 roku.
2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło- 43,43 %, przy wymaganym poziomie 50 %
3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 65,77 %, przy wymaganym poziomie >70%
4. poziom składowania 3,17%

 

Osiągnięte poziomy za 2019 rok

1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – ze sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wynika, że odpady ulegające biodegradacji nie były przekazywane do składowania w 2019 roku.

2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło- 36,15 %, przy wymaganym poziomie 40 %

3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 90,74 %, przy wymaganym poziomie >50%

 

Osiągnięte poziomy za 2018 rok
 1. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 29,18% - wymagany poziom został osiągnięty (dopuszczalny poziom w 2018 roku – poniżej 40%);
 2. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 31,39% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2018 roku – powyżej 30%);
 3. Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 64,45% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2018 roku – powyżej 50%).

 

Osiągnięte poziomy za 2017 rok
 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 38,72% - wymagany poziom został osiągnięty (dopuszczalny poziom w 2017 roku – poniżej 45%);
 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 26,78% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2017 roku – powyżej 20%);
 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 91,35% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2017 roku – powyżej 45%).

 

Osiągnięte poziomy za 2016 rok
 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 14,16% - wymagany poziom został osiągnięty (dopuszczalny poziom w 2016 roku – poniżej 45%);
 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 18,497% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2016 roku – powyżej 18%);
 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 95,85% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2016 roku – powyżej 42%).

 

Osiągnięte poziomy za 2015 rok
 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 12,57% - wymagany poziom został osiągnięty (dopuszczalny poziom w 2015 roku – poniżej 50%);
 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 19,06% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2015 roku – powyżej 16%);
 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 99,56% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2015 roku – powyżej 40%).

 

Osiągnięte poziomy za 2014 rok
 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 37,82% - wymagany poziom został osiągnięty (dopuszczalny poziom w 2014 roku – poniżej 50%);
 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 11,04% - wymagany poziom nie został osiągnięty (wymagany poziom w 2014 roku – powyżej 14%);
 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 99,54% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2014 roku – powyżej 38%).

 

Osiągnięte poziomy za 2013 rok
 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 54,14% - wymagany poziom nie został osiągnięty (dopuszczalny poziom w 2013 roku – poniżej 50%);
 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła 13,02% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2013 roku – powyżej 12%);
 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 95,39% - wymagany poziom został osiągnięty (wymagany poziom w 2013 roku – powyżej 36%).