Pojemniki
§ 19.1.
Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą spełniać następujące wymagania:

odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.); wyglądać estetycznie, być trwale zamykane i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu słownym lub graficznym oznaczeniem właściwych odpadów w nich gromadzonych; zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników Operatora podczas opróżniania i dla osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania, a także być dostosowanymi do urządzeń załadowczych; poddawane muszą być łącznie obligatoryjnemu czyszczeniu, myciu i dezynfekcji, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwukrotnie w danym roku kalendarzowym.

§ 2.
Worki dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą spełniać następujące wymagania:
  1. zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników Operatora podczas odbioru odpadów;
  2. zapewniać wytrzymałość umożliwiającą ich załadunek, uwzględniającą rodzaj odpadów w nich gromadzonych;
  3. zawierać czytelne oznakowanie rodzaju odpadu w nich gromadzonego.
§ 3.
Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być opatrzone chipem, pozwalającym na automatyczne odnotowywanie faktu odbioru odpadów w prowadzonym przez Operatora systemie ewidencji, powiązanym z systemem lokalizacji pojazdów (RFID), umożliwiającym imienną identyfikację wytwórcy odpadów jedynie przez Związek, w ramach prowadzonego systemu elektronicznego.
§ 20.1.
Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1)
pojemniki z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym, przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, o pojemnościach: 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
2)
pojemniki z tworzywa sztucznego, w kolorach określonych w Regulaminie oraz czytelnie, w widocznym miejscu oznakowane słownym lub graficznym oznaczeniem właściwych, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w nich gromadzonych, o rozmiarach 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
3)
kontenery (typu KP 2,5; KP 5; KP 7; KP 10) o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3.
2.
W odniesieniu do odpadów komunalnych przyjmowanych w PSZOK[MS2] , za zgodą Zarządu Związku dopuszcza się stosowanie pojemników innych, niż określone w ust.1(...)