Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych - z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz papieru - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;
3) zbierane w sposób selektywny odpady ze szkła - co najmniej jeden raz na cztery tygodnie,
4) bioodpady:
a) od 1 kwietnia do 30 listopada - jeden raz w tygodniu,
b) od 1 grudnia do 31 marca - jeden raz na cztery tygodnie.
 
Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych - z obszaru zabudowy wielorodzinnej:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej jeden raz w tygodniu,
2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz papieru - co najmniej raz w tygodniu,
3) zbierane w sposób selektywny odpady ze szkła - co najmniej jeden raz na cztery tygodnie,
4) bioodpady:
a) od 1 kwietnia do 30 listopada - jeden raz w tygodniu,
b) od 1 grudnia do 31 marca - jeden raz na cztery tygodnie.