Harmonogram – należy przez to rozumieć ustalany bądź akceptowany przez Związek terminarz odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku, -Projektuwzględniający postanowienia Regulaminu dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów, zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, podawany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Związku oraz Gmin, a także w inny ustalony przez Związek sposób;

Harmonogram płatności - zgodnie z uchwałą 19/2013 Zgromadzenia Związku z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę uiszcza się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, a mianowicie:

  • do 15 kwietnia za marzec
  • do 15 maja za kwiecień
  • do 15 czerwca za maj
  • .....
  • do 15 stycznia 2016r. za grudzień 2015r.
  • i tak dalej…..

Niewywiązanie się z obowiązku płatniczego w wyznaczonych terminach powoduje naliczenie odsetek za każdy dzień zwłoki.