Deklaracja  - dokument zawierający dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja zmieniająca -  dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący na miesiąc bieżący lub miesiące przyszłe. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości, jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.