Bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków.

Budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);